Kadra

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Adamowicz

Sekretarz szkoły: Ewa Kawko

Główna księgowa: Łukasz Łuksin 

Kadra:

 1. Ciupińska Alicja: gimnastyka korekcyjna, religia
 2. Sowińska- Ćwikła Roksana: wychowanie przedszkolne, rewalidacja
 3. Czyczerska Dorota: pedagog, bibliotekarz, plastyka, muzyka
 4. Gradowicz Katarzyna: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 5. Kaszubowska Dorota: edukacja wczesnoszkolna
 6. Kaszubowska Ewa: wychowanie przedszkolne
 7. Plata Halina: edukacja wczesnoszkolna, WDŻ
 8. Kukliński Paweł: wychowanie fizyczne
 9. Szkudniewska Agnieszka: język polski
 10. Trawczyńska Agnieszka: matematyka, informatyka
 11. Smutek  Justyna – pomoc nauczyciela
 12. Kunysz Małgorzata – asystent nauczyciela
 13. Pietrzak Zbigniew – technika
 14. Boś Joanna – geografia, fizyka, biologia, chemia
 15. Synówka Beata – historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe
 16. Zając Katarzyna – język angielski, historia
 17. Giemza Urszula – nauczyciel świetlicy
 18. Lech Paulina – logopeda
 19. Jaszewska Katarzyna – psychoterapeuta
 20. Majchrzak Bartosz – Edb
 21. Barbara Dzikowska – język niemiecki

Pracownicy obsługi:

 1. Kołodziejczyk Beata
 2. Lorek Mirosława
 3. Niedźwiecka Barbara
 4. Krzysztof Bielat
 5. Andrzej Kawko – konserwator

Opieka medyczna: Kaniewska Halina

Prawa Człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Preambuła

Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,

Zważywszy, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy,

Zważywszy, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał – doprowadzony do ostateczności – uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,

Zważywszy, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami,

Zważywszy, że Narody Zjednoczone w przyjętej przez siebie Karcie potwierdziły wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz w równouprawnienie mężczyzn i kobiet, a także wyraziły wolę popierania postępu społecznego i poprawy warunków życia w większej wolności,

Zważywszy, że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności,

Zważywszy, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji,

PRZETO ZGROMADZENIE OGÓLNE

ogłasza uroczyście niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa – mając stale w pamięci niniejszą Deklarację – dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania i poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród narodów Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy.

Czytaj dalej… „Prawa Człowieka”

 

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Zebranie z rodzicami odbędzie się dnia 14.09.2020r.-poniedziałek:

kl.1-3 – godz. 15.00

kl.4-8 – godz. 15.30