W bibliotece możesz

 • wypożyczać książki do domu
 • poczytać książki i czasopisma na miejscu
 • skorzystać z encyklopedii, słowników
 • korzystać z pracowni multimedialnej
 • uczestniczyć w imprezach i konkursach

 

„Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”

U. Eco

Kadra

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Adamowicz

Sekretarz szkoły: Ewa Kawko

Główna księgowa: Jolanta Szymocha 

Kadra:

 1. Ciupińska Alicja: wychowanie przedszkolne, gimnastyka korekcyjna, religia
 2. Czyczerska Dorota: pedagog, bibliotekarz, plastyka, muzyka
 3. Gradowicz Katarzyna: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 4. Kaszubowska Dorota: edukacja wczesnoszkolna
 5. Kaszubowska Ewa: wychowanie przedszkolne
 6. Plata Halina: edukacja wczesnoszkolna, WDŻ, doradztwo zawodowe
 7. Kukliński Paweł: wychowanie fizyczne
 8. Szkudniewska Agnieszka: język polski, język niemiecki
 9. Trawczyńska Agnieszka: matematyka, informatyka
 10. Smutek  Justyna – pomoc nauczyciela
 11. Kunysz Małgorzata – asystent nauczyciela
 12. Pietrzak Zbigniew – fizyka, technika
 13. Burakiewicz Jadwiga- geografia
 14. Uniejewska Jolanta – chemia
 15. Sołtys Jolanta – biologia
 16. Synówka Beata – historia, wiedza o społeczeństwie
 17. Zając Katarzyna – język angielski, historia
 18. Olszewski Jacek – religia
 19. Giemza Urszula – nauczyciel świetlicy
 20. Lech Paulina – logopeda
 21. Jaszewska Katarzyna – psychoterapeuta

Pracownicy obsługi:

 1. Baran Halina
 2. Furman Leokadia
 3. Lorek Mirosława
 4. Niedźwiecka Barbara
 5. Andrzej Kawko – konserwator

Opieka medyczna: Kaniewska Halina

Prawa Człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Preambuła

Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,

Zważywszy, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy,

Zważywszy, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał – doprowadzony do ostateczności – uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,

Zważywszy, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami,

Zważywszy, że Narody Zjednoczone w przyjętej przez siebie Karcie potwierdziły wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz w równouprawnienie mężczyzn i kobiet, a także wyraziły wolę popierania postępu społecznego i poprawy warunków życia w większej wolności,

Zważywszy, że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności,

Zważywszy, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji,

PRZETO ZGROMADZENIE OGÓLNE

ogłasza uroczyście niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa – mając stale w pamięci niniejszą Deklarację – dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania i poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród narodów Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy.

Czytaj dalej… „Prawa Człowieka”

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Pastuchowie

w roku szkolnym 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA – Wiktoria Malina

ZASTĘPCA  – Aleksandra Słomska

SKARBNIK –   Aleksandra Trawczyńska    

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO