Projekt „Szkoła z kluczem”

Projekt „Szkoła z kluczem”

realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Pastuchowie od 01.10.2016–30.06.2018 r. Wsparciem objętych zostanie 64 uczniów z naszej placówki.W ramach projektu zostaną zorganizowane:

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla  klas I i II etapu edukacyjnego z trudnościami w nauce. Uczniowie zakwalifikowani zostali na podstawie testów kompetencji oraz opinii poradni pedagogiczno – psychologicznej. Formy i metody pracy na zajęciach będą dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.

koła zainteresowań matematyczne i języka angielskiego dla uczniów I i II etapu edukacyjnego.Do zajęć zostali zakwalifikowani uczniowie wykazujący dobrą znajomością przedmiotu, chcący poszerzać swoją wiedzę i umiejętności,

warsztaty przyrodnicze dla uczniów I i II etapu edukacyjnego. Zajęcia będą skierowane do uczniów, którzy poprzez doświadczenia, obserwacje, eksperymenty chcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych.

Działania prowadzone będą uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Przewidziano zakup pomocy doposażenia szkolnej pracowni przedmiotów przyrodniczych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy opracowane przez nauczycieli, z  wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu.