Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Harmonogram pracy w roku szkolnym 2020/2021:

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 2. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
 4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
 5. Zajęcia logopedyczne.
 6. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.
 7. Zajęcia rewalidacyjne.
 8. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
 9. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 10. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
 11. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia.

 

Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w w/w formach oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
W przypadku, gdy uczeń był już objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planując udzielanie mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

Orzeczenia i opinie z poradni, a pomoc psychologiczno – pedagogiczna:

 • przy planowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni uwzględnia się zalecenia zawarte w tych dokumentach;
 • planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym ustalanie: form udzielania pomocy, okresu ich udzielania, wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu nauczyciel i specjalistów pracujących z uczniem. Ustalenia te są uwzględniane w opracowanym dla niego indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

UDZIELANIE POMOCY

 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W SZKOLE

 algorytm działań