Zadania pedagoga

Zadania pedagoga:

 • współpraca z wychowawcami klas;
 • analizowanie niepowodzeń szkolnych;
 • określanie form i sposobów udzielania wsparcia uczniom zdolnym;
 • czuwanie nad realizacja działań wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły;
 • koordynacja działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pedagog szkolny ma obowiązek współdziałania z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom poprzez:

 • zgłaszania dzieci mających kłopoty w nauce i poprawnym zachowaniu;
 • nadzór nad realizacją zaleceń poradni;
 • wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych;
 • zgłaszanie uczniów wymagających pomocy i wsparcia;
 • pedagogizację rodziców;
 • pomoc rodzicom niezaradnym życiowo;
 • umożliwienie współpracy kuratora z wychowawcą;
 • reprezentowanie interesów ucznia w różnych instytucjach.